themartinblog.com

Гражданско право обща част конспект

Дата на публикация: 15.12.2018

Колизии при упражняването на несъвместими права. Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения.

Източници на гражданското право. Потвърждаване ратификация и последици от нея. Колизии при упражняването на несъвместими права. Жилищно-строителна кооперация — понятие, възникване, членство. Юридически лица с нестопанска цел.

Физически и юридически лица. Неспособност да се разбират и ръководят действията. Физически и юридически лица. Сделки, сключени под условие, сключени под условие. Неспособност да се разбират и ръководят действията.

Понятие за гражданското право - като обективно право, като наука и като учебна дисциплина.
 • Обекти на гражданските правоотношения:
 • Отграничаване на гражданското право от сродни отрасли от търговското, от трудовото, от международното частно и от гражданскопроцесуалното право.

Лекции по:

Система на гражданското право. Гражданско правоотношение — понятие, обща характеристика, видове. Действие на нормите занапред, спрямо заварени отношения и обратно действие 9. Значение на други индивидуализиращи признаци Каузални и абстрактни сделки.

 • Защита на сигурността на оборота с оглед придобиването на права. Видове правни сделки — едностранни, двустранни и многостранни.
 • Възмездни и безвъзмездни сделки. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения.

Значение на всяко от тези деления. Форум за правна теория Skip to content. Значение на всяко от тези деления. Сравнение на правоспособността с автономията на волята и свободата на договарянето. Действие на гражданските норми във времето. Значение на кт интернешънъл еад работодател от тези деления. Правна индивидуализация на физическите лица.

Quick Launch

Общи актове на ВКС. Основания за унищожаемост по чл. Теории за същността им. Възникване и развитие на гражданското право.

Индивидуализация в договорната практика. Действие от чуждо име без представителна власт. Правоспособност - съдържание, начало и край.

Индивидуализация в договорната практика. Прилагане на гражданскоправните норми.

Право лекции

Съдържание на волеизявлението и на съгласието. Правна индивидуализация на физическите лица. Начален момент на действието на възникването, преобразуването и прекратяването на юридическите лица. Избор на приложимия давностен срок.

Правоотношения между участниците в системата на косвеното представителство. Критерии за класификацията.

Невъзможност за потвърждаване или конвертиране. Критерии за класификацията. Видове производства в гражданския процес.

Невъзможност за потвърждаване или конвертиране. Основни принципи на ГП. Съпоставяне и отграничаване на гражданското право от търговското, гражданско-процесуалното и международното частно право, гражданско-процесуалното и международното частно право, гражданско право обща част конспект.

Видове производства в гражданския процес.

E-mail или потребителско име

Недействителност на сделките — правна уредба, понятие и видове. Нисша и висша критика на закона. Източници на гражданското право.

Гражданско правоотношение - понятие, видове, обща характеристика? Имуществени последици от признаване на сделката за недействителна. Различните способи за упражняване на отделните видове права.

Също в заглавието:
  22.12.2018 в 15:22 Ване:
  Конкуренция на давностните срокове. Предмет и цел на тълкуването.

  24.12.2018 в 11:22 Десимир:
  Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправни норми, които съдържат фикции.

  01.01.2019 в 07:23 Нафисат:
  Предмет и цел на тълкуването.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com