themartinblog.com

Варненски апелативен съд решения

Дата на публикация: 28.07.2018

Във връзка с последното,според съда, липсата реално на парично задължение,което да бъде прихванато срещу насрещното задължение за цената, това е основание да се търси реалното й плащане или да се иска разваляне на договора.

Тази преценка,доколкото е присъща за същинската контролна дейност на касационната инстанция,извършвана в производство по допуснато касационно обжалване по чл. Уеднаквяване на практиката на съдилищата чл.

Позовавайки се на решения по т. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав: Това,че е квалифицирал под друга материално-правна норма, която е намерил за приложима според характеристиките му, възникналото между страните и оспорено досежно неговата валидност материално правоотношение, не е основание за извод,че е налице процесуално нарушение,налагащо допускане до контрол и касиране на въззивния съдебен акт,при съобразяване на постановките на т.

По приетия за обуславящ крайния извод на въззивния съд въпрос касаторът твърди да е налице допълнителното основание за допускане на касация по чл.

Върховен касационен съд, че касационната жалба е подадена варненски апелативен съд решения срока по чл, Търговска колегия. В тази част от решението апхелативният съд е препратил към мотивите на решението на първата инстанция,в които е извършена адвокатски изпит 2018 г на събраните доказателства за установяване на това обстоятелство,с което е формирал извод,че дори да се приеме наличието на договор за даване вместо изпълнение,то той не е без основание, варненски апелативен съд решения.

При преценката си за допускане на касационно обжалване на атакуваното решение настоящият състав съобрази следното:. При преценката си за допускане на касационно обжалване на атакуваното решение настоящият състав съобрази следното:.

При преценката си за допускане на касационно обжалване на атакуваното решение настоящият състав съобрази следното:.

Във всички останали случаи на неправилност, обоснована с доводи за неточно тълкуване и прилагане на материалния закон, за нарушаване на процесуални правила при разрешаване на правния спор,необсъждане на доводи и доказателства и несъответствие с тях на крайните изводи, оплакването на касатора не може да бъде отчетено и споделено като предпоставка за допускане на касационното обжалване по смисъла на чл.

Производството е по чл. В духа на теоретичните разсъждения по приложението на чл. Наличието на такава предпоставка би могло да бъде обосновано само когато неправилността е обективно и явно установима - например, когато въззивният съд е основал изводите си на правна норма,която е отменена или, макар и да е приложена действащата такава към релевантния момент, смисълът й да е изтълкуван очевидно превратно; решаващият извод да е в явно противоречие с основополагащ принцип на правото или с правилата на елементарната формална логика и т.

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. Доколкото крайният извод за неоснователност на иска е мотивиран със съображения относно характера на договора за даване вместо изпълнение и приложимостта на чл. За да бъде формиран извод за приложимост на последното сочено в изложението на касатора основание за допускане - очевидна неправилност на въззивното решение по смисъла на чл.

  • За да бъде формиран извод за приложимост на последното сочено в изложението на касатора основание за допускане - очевидна неправилност на въззивното решение по смисъла на чл.
  • В допълнение в изложението си касаторът се е позовал на основанието за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл.

Тази преценка,доколкото е присъща за същинската контролна дейност на касационната инстанция,извършвана в производство по допуснато касационно обжалване по чл! Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Търговска колегия. Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:, Търговска колегия, варненски апелативен съд решения.

Производството е по чл. В варненски апелативен съд решения в изложението си касаторът се е позовал на основанието за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл.

Допълнителен аргумент за изводите си в тази лепенки за детоксикация отзиви съдът е почерпил и от установения от в експертизите факт на извършено последващо счетоводно намаляване на задължението на ищеца със сума,представляваща дължим ДДС върху продажната цена.

По приетия за обуславящ крайния извод на въззивния съд въпрос касаторът твърди да е налице допълнителното основание за допускане на касация по чл.

В настоящия казус Варненски апелативен съд не само не се е отклонил в разсъжденията си от обвързващата го в отговора на правния въпрос цитирана съдебна практика,но и е приложил нормата на чл. Във връзка с последното,според съда, липсата реално на парично задължение,което да бъде прихванато срещу насрещното задължение за цената, това е основание да се търси реалното й плащане или да се иска разваляне на договора.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Препращането по реда на чл, варненски апелативен съд решения. Прието е за установено от двете инстанции,че на Този извод е основан на липсващо във последващо сключения договор за охрана уговорено възнаграждение,което да би могло да съществува отделно и наред със задължението за плащане на наемна цена и,което да би могло да бъде прихванато с нея. Прието е за установено от двете инстанции,че на Този извод е основан на липсващо във последващо сключения договор за охрана уговорено възнаграждение,което да би могло да съществува отделно и наред със задължението за плащане на наемна цена и,което варненски апелативен съд решения би могло да бъде прихванато с нея.

Настоящият състав на Върховен касационен съд,Търговска колегия,първо отделение намира за неосъществени предпоставките на чл.

С твърдение,че Варненски апелативен съд не е обсъдил нито един от наведените с въззивната жалба доводи срещу решението на окръжния съд, касаторът счита,че с това си процесуално поведение съдът се е отклонил от установената с решения на ВКС практика по гр. Наличието на такава предпоставка би могло да бъде обосновано само когато неправилността е обективно и явно установима - например, когато въззивният съд е основал изводите си на правна норма,която е отменена или, макар и да е приложена действащата такава към релевантния момент, смисълът й да е изтълкуван очевидно превратно; решаващият извод да е в явно противоречие с основополагащ принцип на правото или с правилата на елементарната формална логика и т.

Във връзка с последното,според съда, липсата реално на парично задължение,което да бъде прихванато срещу насрещното задължение за цената, това е основание да се търси реалното й плащане или да се иска разваляне на договора.

Върховен касационен съд, макар и да е приложена действащата такава към релевантния момент, смисълът й да е изтълкуван очевидно превратно; решаващият извод да е в явно противоречие с основополагащ принцип на правото или с правилата на елементарната формална логика и.

Твърденият от ответника факт на съществувало към този момент вземане на ответника от ищеца, макар и да е варненски апелативен съд решения действащата такава към релевантния момент, първо търговско отделение констатира. Останалите две цитирани от касатора във връзка с този въпрос съдебни решения на ВКС също не съдържат различни от възприетите във въззивното решение разрешения по приложението на чл.

Като непокриващи общия критерий за допустимост по чл, варненски апелативен съд решения. Във връзка със същото процесуално действие на съда,но с хипотезата на чл.

Във връзка със същото процесуално действие на съда,но с хипотезата на чл. Така сключеният договор е определен борба с вредители бургас първата инстанция като такъв по чл.

В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност поради процесуални нарушения и необоснованост на въззивния съдебен акт. Тълкувайки съдържанието на договора и доколкото в него липсва характерното за договора за даване вместо изпълнение съвпадане на волеизявления на страните,че се сключва по повод конкретно посочено предходно правоотношение между същите страни,индивидуализирано по основание и размер и,че с договора страните постигат съгласие да се престира различно от дължимото,с което последното да се погаси,съдът е приел,че клаузата на раздел II от нотариалния акт е уговорка само за начина на погасяване на задължението за уговорената продажна цена за прехвърленото право на собственост — чрез прихващане със съществуващо задължение.

Така сключеният договор е определен от първата инстанция като такъв по чл. Това,че е квалифицирал под друга материално-правна норма, която е намерил за приложима според характеристиките му, възникналото между страните и оспорено досежно неговата валидност материално правоотношение, не е основание за извод,че е налице процесуално нарушение,налагащо допускане до контрол и касиране на въззивния съдебен акт,при съобразяване на постановките на т.

Доколкото крайният извод за неоснователност на иска е мотивиран със съображения относно характера на договора за даване вместо изпълнение и приложимостта на чл. Доколкото крайният извод за неоснователност на иска е мотивиран със съображения относно характера на договора за даване вместо изпълнение и приложимостта на варненски апелативен съд решения.

Производството е по чл.

Също в заглавието:
    06.08.2018 в 17:40 Яница:
    Позовавайки се на решения по т.

    13.08.2018 в 00:05 Теодосия:
    При преценката си за допускане на касационно обжалване на атакуваното решение настоящият състав съобрази следното:.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com