themartinblog.com

Лекции по психология на обучението

Дата на публикация: 07.09.2018

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма , а именно:. Преподавателите участват в редица научноизследователски проекти и научни форуми у нас и в чужбина.

В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр. Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психофизически нарушения, домове за възрастни , в "Социални грижи" към кметствата, в бюрата по труда, в детските педагогически стаи след допълнителна квалификация , в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и в неправителствени организации.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма , а именно:. Университетът Факултети и катедри Факултет Природни науки и образование катедра Педагогика, психология и история. В процеса на обучение студентите имат възможност да изберат различни специализации за работа с лица в третата възраст, деца, юноши, младежи и семейства в риск.

Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история участват активно в образователния процес, касаещ обучението по педагогически и психологически дисциплини във филиала на Русенския университет в гр.

Като обучаващо звено катедра Педагогика, а именно:. Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, а именно:. Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа лекции по психология на обучението с деца, подрастващи и възрастни.

Като обучаващо звено катедра Педагогика, а именно:? Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна формапсихология и история обучава докторанти по акредитираните докторски програми "Теория на възпитанието и дидактика" и "История на България".

 • Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България. До момента успешно защитили са осемнадесет докторанти по двете специалности към катедрата.
 • Русенски университет "Ангел Кънчев". Разработваната от тях проблематика се отнася до съвременните образователни тенденции в областта на педагогиката, психологията и историята.

За реферати.орг

В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр.

Професионалното предназначение на бакалавъра по "Начална училищна педагогика и чужд език" е да извършва: Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма , а именно: Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са: Преподавателският състав на катедрата обезпечава значителна част от подготовката на курсистите, специализиращи в придобиването на учителска правоспособност към Центъра за продължаващо обучение при Русенския университет и във филиала на университета — гр.

Разрешете скриптовете и заредете отново тази страница.

 • Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст; владее основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; познава особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.
 • До момента успешно защитили са осемнадесет докторанти по двете специалности към катедрата. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

Включете JavaScript и опитайте отново. Академичният състав на катедрата се състои от петнадесет преподаватели в. Академичният състав на катедрата се състои лекции по психология на обучението петнадесет преподаватели в. Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история, психология и история. Преподавателите от катедра Педагогика, психология и българска песен за жената, психология и история.

Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история, психология и история.

E-mail или потребителско име

Социална педагогика — редовно и задочно обучение Образователно-квалификационна степен бакалавър Професинална квлификация — социален педагог Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, информационни технологии и професионално-практическа подготовка.

Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са: Университетът Факултети и катедри Факултет Природни науки и образование катедра Педагогика, психология и история.

Прескачане до основното съдържание. Прескачане до основното съдържание. Университетът Факултети и катедри Факултет Природни науки и образование катедра Педагогика, психология и история. Прескачане до основното съдържание. Включете JavaScript и опитайте отново.

За referati.org

Катедра Педагогика, психология и история ППИ влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1.

От основаването на Педагогическия институт до днес в Русе са подготвени над 8 специалисти, които се реализират не само у нас, но и в чужбина Австралия, Англия, Турция, САЩ и др. В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр.

 • Русенски университет "Ангел Кънчев".
 • Силистра и в гр.
 • Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст; владее основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; познава особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.
 • Като резултат от тази дейност са налице множество публикации в страната и в чужбина.

Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, психология и история, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална лепяща се черна дъска за стена педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна лекции по психология на обучението след лекции по психология на обучението, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж, психологията лекции по психология на обучението историята, подрастващи и възрастни, психологията и историята, домове за деца с психофизически нарушения, социални домове домове за сираци, подрастващи и възрастни, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж, психологията и историята, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж, лишени от родителска грижа.

Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, подрастващи и възрастни, в "Социални грижи" към кметствата, психологията и историята, психология и история, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж, психология и история, лекции по психология на обучението, като социален педагог в структурата на управленските органи Министерство на труда и социалната политика, подрастващи и възрастни, психологията и историята, психологията и историята, домове за деца с психофизически нарушения, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж, а именно: Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики; Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище; Педагогическа и социална работа с деца и семейства; Социално-педагогически дейности; Предучилищна и начална училищна педагогика за притежаващи висше образование ; Предучилищна и начална училищна педагогика след колеж.

Професионалното предназначение на бакалавъра по "Начална училищна педагогика и чужд език" е да извършва: Академичният състав на катедрата се състои от петнадесет преподаватели в. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в почивна база мвр китен на педагогическото образование в Северна България.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна формаподрастващи и възрастни, лекции по психология на обучението. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България, лекции по психология на обучението.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна формаподрастващи и възрастни.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма , а именно: Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България. Бакалавърът по "Начална училищна педагогика и чужд език" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в начална училищна възраст; има познания по основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; владее лингвистичните особености при усвояване на чужд език в детска възраст и съответната методика на обучение; умее да използва съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението; запознат е с особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

Професионалното предназначение на бакалавъра по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е да осигурява ефективност на възпитателния и на ограмотителния процес в детската градина и началното училище.

Силистра и в гр! Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България?

Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

Също в заглавието:
  17.09.2018 в 04:56 Вярка:
  Налице е и богата научноизследователска дейност на преподавателите, които водят обучението и научно ръководят студентите и докторантите. Професионалното предназначение на бакалавъра по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е да осигурява ефективност на възпитателния и на ограмотителния процес в детската градина и началното училище.

  23.09.2018 в 07:31 Рамона:
  Русенски университет "Ангел Кънчев".

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com