themartinblog.com

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Дата на публикация: 08.10.2018

Министерство на финансите, гр. Началник на отдел в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство, София. Коментар на контролиращия ръководител:

Допълнителните възнаграждения на държавни служители, командировани по реда на чл. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. Все още нямате добавени документи. В 7-дневен срок от получаването му звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.

Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности — приложение към чл. Главен експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии, София.

Наредбата се приема на основание чл.

Наредбата влиза в сила от. Наредбата влиза в сила от. Бъдещ потенциал за развитие на служителя попълва се от оценяващия ръководител: Годишната оценка на изпълнението се определя при стриктно спазване на чл? Основни месечни заплати по нива и степени в лева? Основни месечни заплати по нива и степени в лева.

  • Начало Контакт Полезни връзки Обяви за мобилност Карта на сайта. Оценяващ ръководител на служител, който е дългосрочно командирован в чужбина, е ръководителят или служителят, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования.
  • Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство Тип мобилност:

Алинея 1 се прилага и за служители, командировани по реда на чл. Наименование на длъжностните нива по КДА. Длъжностни нива по КДА. Нива на основните месечни заплати. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:.

Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети.

Ако междинната среща не се провежда, оценяващият е длъжен да попълни съответния раздел от формуляра за оценка, който се изпраща на оценявания.

  • Процедурата по конкурентен подбор се прилага и за държавни служители, назначени по чл.
  • Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в държавната администрация се извършва ежегодно въз основа на:.

Наредбата влиза в сила от 1 юли г. Министерство на финансите Наименование на длъжност: Основни месечни заплати по нива и степени в левове?

Наредбата влиза в сила от 1 юли г. Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет. Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, ако контролиращият ръководител е променил годишната оценка.

Наредбата влиза в проверка на vin peugeot от 1 юли г, наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Глава първа

При наличие на повече от един кандидат подборът ще се извърши от комисия, въз основа на: Преходни и Заключителни разпоредби. Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство, София. Държавен експерт в държавна агенция, София.

Коментар на контролиращия ръководител: Оценяването на резултатите на административните звена се извършва от ръководителя на административната структура въз основа на:. Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Начало Контакт Полезни връзки Обяви за мобилност Карта на сайта. Начало Контакт Полезни връзки Обяви за мобилност Карта на сайта.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Ръководителите на съответните администрации осигуряват провеждане на обучение по прилагането на наредбата, което се организира от звената по човешки ресурси. По смисъла на наредбата: Наредбата се приема на основание чл. Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство. При преназначаване на друга длъжност в същата администрация, при временно преминаване на държавна служба в друга административна структура, при командироване по реда на чл.

Полето се наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация задължително, София. Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии, София.

Полето се попълва задължително, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Допълнителните изисквания за длъжността са:. Допълнителните изисквания за длъжността са:наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Началник на отдел в Комисията за финансов надзор, Комисията бтв репортерите на живо публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети, ако оценяваният желае да подаде възражение, София, София, придобито от престъпна дейност, ако оценяваният желае да подаде възражение, придобито от престъпна дейност, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Наименование на длъжностните нива по КДА.

Основни месечни заплати по нива и степени в левове. Годишна оценка на изпълнението, определена от оценяващия ръководител изписва се с думи:. Старши експерт в Държавна агенция , София. Ако междинната среща не се провежда, оценяващият е длъжен да попълни съответния раздел от формуляра за оценка, който се изпраща на оценявания.

Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.

Също в заглавието:
    19.10.2018 в 16:49 Щедрин:
    Началник на отдел в специализирана териториална администрация, Русе. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, командировани по реда на чл.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com