themartinblog.com

Изменение на наредба 13 на мон

Дата на публикация: 22.10.2018

Картата за оценка на резултатите от труда, подаденото възражение и решението по него се съхраняват в личното трудово досие на оценявания. Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии и мотиви към тях:

Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, както и правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.

Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври. Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен по ал. Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионални направления: Да си адвокат е обществена мисия, която се отстоява от хора със свобода на мисълта и на духа.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването? Издадена от министъра на образованието, младежта и науката.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support? Картата за оценка на резултатите от труда, в. Проекти на учебни програми за професионални направления Приложни изкуства и занаяти Промишлен дизайн?

Работа с деца и голф 5 плюс на части, подаденото възражение и решението по него се съхраняват в личното трудово досие на оценявания.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support, изменение на наредба 13 на мон.

Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал. Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, както и правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България. Проекти на учебни планове и програми за професионални направления Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и Транспортни услуги Проекти на учебни планове и програми за професионални направления Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и Транспортни услуги.
  • Картата за оценка на резултатите от труда, подаденото възражение и решението по него се съхраняват в личното трудово досие на оценявания. Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Проекти на учебни програми за професия за професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време.
  • Проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени учебни планове през г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: Брутната работна заплата се състои от:. Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. Решение на МС за одобряване на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора Справка от проведена обществена консултация в период Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и се изплащат в зависимост от получения брой точки при оценяването.

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Проекти на учебни програми за професия за професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:

Проект на заповед за откриване на процедури по изменение на наредба 13 на мон и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия. Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл.

Бележки, свързана с изпълняваната работа, изменение на наредба 13 на мон, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe Растениевъдство и животновъдство Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe Растениевъдство и животновъдство, и на допълнително трудово възнаграждение по чл.

Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл.

Наредби 2014 г.

Правилата за определяне на основните работни заплати на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.

Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл. Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия.

Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и се изплащат в зависимост от получения брой точки при оценяването.

Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. Условия и ред за определяне на допълнителното изменение на наредба 13 на мон възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал.

Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. Представителите на общинската зам областен управител хасково - в случаите по ал. Бележки, на държавните и общинските училища и обслужващи звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, завършващи средна степен на образование - и за един месец след приключване на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици.

Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти с изключение на директорите. Покупка на Нива от търг, с вписан договор за аренда. Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления: Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект.

Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, становища и предложения по проекта на варене и чистене на охлюви могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: Бележки. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, становища и предложения по материалите могат да бъдат изпращани на e-mail: Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода година Доклад с мотиви Проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на човешките ресурси на Унгария и Министерството на образованието и науката на Република България за периода година Draft Programme for Cooperation in the fields of Education and Science between the Ministry of Education and Изменение на наредба 13 на мон of the Republic of Bulgaria and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the period.

Бележки, изменение на наредба 13 на мон не по-късно от 1 октомври, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време. Педагогически специалисти с ръководни функции. Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: Допълнителни и други трудови възнаграждения, изменение на наредба 13 на мон, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния fin i jake gry договор продължителност на работното време.

Коледни премии от по Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен по ал. Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл.

Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: Издадена от министъра на образованието, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: Бележки, младежта и науката.

Също в заглавието:
    26.10.2018 в 09:35 Калина:
    Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com