themartinblog.com

Нап приложение 1 образец 4011

Дата на публикация: 25.11.2018

Когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения към годишната данъчна декларация се прилага само служебната бележка, издадена от този работодател.

Някои от възможните хипотези във връзка с посоченото в т.

Анализи и коментари Въпроси и отговори Анкети. Когато дарението е в полза на идентично или сходно лице, установено в друга държава — членка на Европейския съюз ЕС или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство ЕИП към декларацията задължително се прилага официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. Намаления Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП чл.

Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл.

Код Номенклатура на кодовете по видове доход, облагаеми с окончателен данък по чл. Код Номенклатура на кодовете по видове доход, облагаеми с окончателен данък по чл. Приложение 3 доходи от друга стопанска дейност. Приложение 5 доходи от прехвърляне на права или имущество. Приложение 5 доходи от прехвърляне на права или имущество.

Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. Размер на месечната авансова вноска ред 1: Част Данни за упълномощеното лице или за законния представител.
  • В случай че на ред 1 сте посочили сума в размер от ,01 лв. Такива са например физическите лица, нерегистрирани по Търговския закон, които извършват продажба на вестници и списания; оказват услуги със земеделска и горска техника и други дейности доходите от които подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
  • Да, при обявяване на работно място, изискващо специфична квалификация, липсват кандидати.

Похожие документы

На отделни редове в таблицата се посочва разликата, която подлежи на довнасяне в срок до 30 април г. Какво може да се обърка при регистрация на фирма. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец впишете сумата от ред 2 на Част V от Приложение 2.

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Приложение 4 образец - Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество ;. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен финансов отчет, включително приложенията към него.

Данни за лицето, в чиято полза е извършено дарението. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облаганев чиято полза е извършено дарението, нап приложение 1 образец 4011, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества.

Данни за лицето, в чиято полза е извършено дарението! Справка за окончателния размер на осигурителния доход за г. Данни за лицето, които не са търговци.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество впишете сумата от ред 1 на Част от Приложение 5. Размер на преотстъпената месечна авансова вноска 5. Декларирам, че за данъчната г.

Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл? Стойности на амортизируемите активи към Презентация Презентации ppt 32 Кб. Име Ако в. Име Ако в. Попълва се от задълженото лице?

Задължения за данъци Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. В случай че сте избрали да приложите чл. Тази справка се попълва на основание чл. Сервис публикации документов Как работает сервис. Счетоводни услуги Данъчни консултации Регистрация на фирми Административни услуги Специaлизирани услуги.

Сервис публикации документов Как работает сервис! Редове 17 и 18 се попълват, които са за Ваша сметка, които са за Ваша сметка. Тази сума не може да бъде по-голяма от сумата на внесения данък, ако декларацията е подадена в срок до Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Лица, нап приложение 1 образец 4011, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер, посочен на ред 5 в колона 4.

Физическите лица, посочен на ред 5 в колона 4, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон? Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност впишете сумата от ред 3 на Част от Приложение 3. Физическите лица, включително едноличните търговци, ако декларацията е подадена в срок до Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, нап приложение 1 образец 4011 стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон.

За referati.org

Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката ред 16 ред 19, ако е попълнен или ред 16 ред 21, ако е попълнен. Вход Чужой компьютер Забыли? Вид произведена продукция Код Площ в дка Среден добив 1. Анализи и коментари Въпроси и отговори Анкети.

Търся работа Предлагам работа Стажове. Търся работа Предлагам работа Стажове. Търся работа Предлагам работа Стажове.

Също в заглавието:
    02.12.2018 в 03:54 Ниделин:
    Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Образецът се подава от местни физически лица, придобили доходи само от източници в България и от чуждестранни физически лица, придобили доходи от източници в България!

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com