themartinblog.com

Задължения към нап лихви

Дата на публикация: 27.11.2018

Единното платежно нареждане е факт! За връчването на поканата от органа, установил вземането, се прилагат съответно разпоредбите на глава шеста.

В случай, че преди изтичане на давностния срок се предяви иск до некомпетентен орган давността не се счита за изтекла, ако изтича след подаването на молбата до компетентния орган. Радвам се, че ви харесва! С изтичане на погасителната давност НАП не може да упражни правото си а принудително събиране. За вземания от непозволено увреждане давността почва да тече от откриването на дееца. Как ще се погасяват задълженията, внесени с единното платежно?

С настоящото възражение искане на основание чл. С настоящото възражение искане на основание чл! С настоящото възражение искане на основание чл. Давностният срок започва да тече в зависимост от основанието на плащането:.

Ако фирмата заработи обаче, тогава сумата ще бъде удържана от единната сметка. За да се осъществи плащане чрез ePay.
 • Ако фирмата заработи обаче, тогава сумата ще бъде удържана от единната сметка.
 • Лихви за забава се дължат от датата на която задълженията са станали изискуеми до датата на погасяването им. Електронните услуги на НАП са достъпни с квалифициран електронен подпис.

Как се извършва плащането чрез електронната услуга със свободен достъп на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения? В случай, че с наредените от вас суми постъпят по сметки на НАП след изтичане на срока за доброволно плащане, за периода на просрочие ще бъдат начислени лихви.

Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес на физическите лица или по регистрацията на фирмите. За проверка за наличие или липса на задължения може да се поиска писмена справка по чл. Задължението се подновява, когато се замени с друго по съглашение с кредитора.

В такъв случай обезпеченията на старото задължение се запазват за новото, ако лицата, които са ги дали, се съгласят за това Чл. Преглед и потвърждаване на плащането в системата на НАП.

 • Попълване на информация за плащането. ПИК отново се получава в офисите на НОИ лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
 • Въпросът е, дали например с Ваша помощ, разбира се и съответните такси, поне тази част от сумата би отпаднала?

За вземанията, при фирмен кредит се прилага режима на слабата капитализация, поканата се изпраща от публичния изпълнител, задължения към нап лихви. Да, при фирмен кредит се прилага режима на слабата капитализация, изключения правят само изброените в горния пост. С настоящото възражение искане на основание чл. Имаме неплатени данъци за апартамент и гараж от г. Касови апарати и електронни търговци.

Leave a Reply.

Фирмата е ООД и не е активна от г, тоест няма как служебно НАП да ми погаси това задължение с последващи вноски по единната сметка. Да си я ползваме със здраве! В тях не съхраняваме лични данни. Осчетоводяване на лихви към НАП за осигуровки

Размерът на наказателни лихви за просрочени задължения за данъци и осигурителни вноски можете да изчислите с лихвен калкулатор от портала за електронни услуги на НАП. Здравей те г-жа Ненова, обърнете внимание на избора на вида задължения чрез попълване на суми за плащане срещу тях. Моля, Имам непллатени данъци на апартамент от задължения към нап лихви. Какво да правите със старите задължения. Какво да правите със старите задължения.

Показатели за инфлация АБ.

Schetovodna Kantora Varna

Новите срокове относно касовите апарати, електронните магазини и софтуера Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 год. Моля, обърнете внимание на избора на вида задължения чрез попълване на суми за плащане срещу тях. Сбор на трудов стаж АБ Калкулатор:

Важно е да знаете също така, че съгл. Конференции Предстоящи семинари Проведени семинари. До този момент все още нямам никаква покана за плащане. Конференции Предстоящи семинари Проведени семинари. Получаването на ПИК не се таксува.

До този момент все още нямам никаква покана за плащане. До този момент все още нямам никаква покана задължения към нап лихви плащане!

Можем само да се досещаме защо е така, например, че на банките това им е дейността Платен отпуск при непълна година АБ Калкулатор: Задълженията не се отписват автоматично от данъчната администрация!

Защо е необходимо да се подаде писмено възражение за изтекла давност. За проверка за наличие или липса на задължения може да се поиска писмена справка по чл. За проверка за наличие или липса на задължения може да се поиска писмена справка по чл. Попълване задължения към нап лихви информация за плащането.

Също в заглавието:
  06.12.2018 в 06:28 Мелинда:
  Във всички останали случаи, можете да свържете с Информационен център на НАП - 18 , Електронна поща: Не на последно място е важно да се знае кои точно вземания са определени като публични вземания?

  13.12.2018 в 00:29 Красислава:
  Калкулатори Калкулатори за възнаграждения Калкулатор: Давностния срок започва да тече от деня в който е трябвало да бъде подадена декларацията по ДДС, едновременно с която е трябвало да се подаде искане за възстановяване на ДДС, то есть 14 ти.

  23.12.2018 в 07:07 Филимон:
  Денят от който започва да тече давностния срок може да бъде датата на фактурата за доставка, датата на лизинговия договор или друга дата определена в договора между страните. До 15 декември променяме авансовия корпоративен данък за г.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com